nobodyrandom / MouseHunt AutoBot ENHANCED + REVAMP