trungiker / DON'T LIKE

// ==UserScript==
// @name      DON'T LIKE
// @description   Mod By Trung Nguyen. Phòng ngừa nạn câu Like trên Facebook. Đây chỉ là công cụ phòng ngừa, nếu bạn đã là nạn nhân của nạn cậu Like vui lòng liên hệ https://facebook.com/messages/nguyendinhtrung251193
// @version		1.0
// @include     https://*/*
// @include     https://*/*/*
// @include     http://*/*
// @include     http://*/*/*
// @icon		http://4.bp.blogspot.com/-cu05tsPnyHg/UI23TCL8ALI/AAAAAAAAAGg/UPszUSTdiVU/s1600/do+not+like.jpg
// ==/UserScript==
// ==13470X==
// ==============
// ==Icon==

  document.onkeypress = function (event) {
    event = (event || window.event);
    if (event.keyCode == 123) {
      //alert('No F-12');
      return false;
    }
  }
  document.onmousedown = function (event) {
    event = (event || window.event);
    if (event.keyCode == 123) {
      //alert('No F-keys');
      return false;
    }
  }
document.onkeydown = function (event) {
    event = (event || window.event);
    if (event.keyCode == 123) {
      //alert('No F-keys');
      return false;
    }
  }