mkbyme / truyen.tangthuvien.vn QuickPost

Published:

Version: 0.6+f7814f2 updated

Summary: Thực hiện đăng truyện nhanh trên trang https://truyen.tangthuvien.vn/dang-chuong/story

Copyright: 2018, mkbyme (Nguyen Xuan Cuong)

License: AGPL-3.0-only

Script đăng truyện nhanh trên trang truyen.tangthuvien.vn

  1. Nhập số chương cần đăng
  2. Copy đủ số chương đăng
  3. Dán vào để xử lý
  4. Nhấn đăng chương.
  5. Done
    Ảnh nhỏ
    Ảnh đẩy đủ

Rating: 0