mkbyme / truyen.tangthuvien.vn QuickPost

Published:

Version: 0.2+4546edb updated

Summary: Thực hiện đăng truyện nhanh trên trang https://truyen.tangthuvien.vn/dang-chuong/story

Copyright: 2018, mkbyme (Nguyen Xuan Cuong)

License: MIT; https://opensource.org/licenses/MIT

License: GPL-3.0+; http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt

Script đăng truyện nhanh trên trang truyen.tangthuvien.vn

  1. Nhập số chương cần đăng
  2. Copy đủ số chương đăng
  3. Dán vào để xử lý
  4. Nhấn đăng chương.
  5. Done
    Ảnh nhỏ
    Ảnh đẩy đủ

Rating: 0