mkbyme / TruyenCV.com QuickPaste

Published:

Version: 0.8+b541600 updated

Summary: QuickPaste for Add Chapter

License: MIT; https://opensource.org/licenses/MIT

Hỗ trợ đăng chương nhanh trên trang truyencv.com chỉ cần một lần dán
Ví dụ tên Chương 1, Chương 2, Chương n thì điền "Chương " để thực hiện dán tự động
Hướng dẫn

  1. Nhập số chương cần đăng = số_hiện_tại + số_chương_đăng
  2. Mở tệp chứa nội dung đã convert chọn và copy đoạn chứa số_chương_đăng
  3. Dán vào DÁN VÀO ĐÂY
  4. Nhấn 1-Tiếp Tục
  5. Sau khi chuyển trang lần 2 dà soát tên chương và số chương.
  6. Nhấn 2-Đăng Chương

@ Trước khi nhấn nút Đăng Chương thì phải thực hiện sao chép nội dung truyện trước.

ScreenShot
Giao diện trang đăng chương -QuickPaste

Rating: -1

1 Votes