baivong / manga comic downloader

Published:

Version: 1.0.0+d249c43

Summary: Tải truyện tranh từ các trang chia sẻ ở Việt Nam

Groups:

License: GPL-3.0+; http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt

Hướng dẫn

Vào trang đọc truyện tranh, phần danh sách truyện. Nhấp chuột phải lên chương truyện cần tải.

manga comic downloader

Lưu ý: Chỉ có thể tải một chương truyện mỗi lần, bạn cần phải đợi tiến trình hiện tại hoàn thành. Sau đó bạn mới có thể tải chương truyện khác.

Rating: -1

1 Votes