baivong / TruyenYY downloader

// ==UserScript==
// @name      TruyenYY downloader
// @name:vi     TruyenYY downloader
// @namespace    http://devs.forumvi.com/
// @description   Tải truyện từ TruyenYY định dạng EPUB.
// @description:vi Tải truyện từ TruyenYY định dạng EPUB.
// @version     4.7.5
// @icon      https://i.imgur.com/1HkQv2b.png
// @author     Zzbaivong
// @oujs:author   baivong
// @license     MIT; https://baivong.mit-license.org/license.txt
// @match      https://truyenyy.com/truyen/*/
// @require     https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js
// @require     https://unpkg.com/jszip@3.3.0/dist/jszip.min.js
// @require     https://unpkg.com/ejs@2.7.4/ejs.min.js
// @require     https://unpkg.com/jepub@2.1.3/dist/jepub.min.js
// @require     https://unpkg.com/file-saver@2.0.2/dist/FileSaver.min.js
// @require     https://greasemonkey.github.io/gm4-polyfill/gm4-polyfill.js?v=a834d46
// @noframes
// @connect     vnvl.net
// @supportURL   https://github.com/lelinhtinh/Userscript/issues
// @run-at     document-end
// @grant      GM_xmlhttpRequest
// @grant      GM.xmlHttpRequest
// ==/UserScript==

(function($, window, document) {
 'use strict';

 /**
  * Nhận cảnh báo khi có chương bị lỗi
  */
 var errorAlert = true;

 /**
  * Những đoạn ghi chú nguồn truyện
  * Toàn bộ nội dung ghi chú, có phân biệt hoa thường
  * Ngăn cách các đoạn bằng dấu |
  */
 var citeSources =
  'Text được lấy tại truyenyy[.c]om|truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y|Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com|Truyện được copy tại TruyệnYY.com|nguồn t r u y ệ n y_y|Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m|Nguồn tại http://truyenyy[.c]om|xem tại tr.u.y.ệ.n.yy|Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY';

 citeSources = citeSources.split('|');

 function cleanHtml(str) {
  citeSources.forEach(function(source) {
   if (str.indexOf(source) !== -1) {
    str = str.replace(source, '');
    return false;
   }
  });
  str = str.replace(/[^\x09\x0A\x0D\x20-\uD7FF\uE000-\uFFFD\u10000-\u10FFFF]+/gm, ''); // eslint-disable-line
  return str;
 }

 function downloadError(mess, err) {
  downloadStatus('danger');
  if (err) console.error(mess);
  if(!chapTitle) return;

  titleError.push(chapTitle);
  if (errorAlert) errorAlert = confirm('Lỗi! ' + mess + '\nBạn có muốn tiếp tục nhận cảnh báo?');

  return '<p class="no-indent"><a href="' + referrer + chapId + '">' + mess + '</a></p>';
 }

 function genEbook() {
  jepub
   .generate()
   .then(function(epubZipContent) {
    document.title = '[⇓] ' + ebookTitle;
    $win.off('beforeunload');

    $download
     .attr({
      href: window.URL.createObjectURL(epubZipContent),
      download: ebookFilename,
     })
     .html('<i class="iconfont icon-save"></i> Hoàn thành')
     .off('click');
    if (!$download.hasClass('btn-danger')) downloadStatus('success');

    saveAs(epubZipContent, ebookFilename);
   })
   .catch(function(err) {
    downloadStatus('danger');
    console.error(err);
   });
 }

 function saveEbook() {
  if (endDownload) return;
  endDownload = true;
  $download.html('<i class="iconfont icon-layer"></i> Đang nén EPUB');

  if (titleError.length) {
   titleError = '<p class="no-indent"><strong>Các chương lỗi: </strong>' + titleError.join(', ') + '</p>';
  } else {
   titleError = '';
  }
  beginEnd = '<p class="no-indent">Nội dung từ <strong>' + begin + '</strong> đến <strong>' + end + '</strong></p>';

  jepub.notes(beginEnd + titleError + '<br /><br />' + credits);

  GM.xmlHttpRequest({
   method: 'GET',
   url: ebookCover,
   responseType: 'arraybuffer',
   onload: function(response) {
    jepub.cover(response.response);
    genEbook();
   },
   onerror: function(err) {
    console.error(err);
    genEbook();
   },
  });
 }

 function getContent(pageId) {
  if (endDownload) return;
  chapId = pageId;

  $.get(pathname + chapId)
   .done(function(response) {
    var $data = $(response),
     $chapter = $data.find('#id_chap_content'),
     $notContent = $chapter.find('iframe, script, style, a'),
     $referrer = $chapter.find('[style]').filter(function() {
      return this.style.fontSize === '1px' || this.style.fontSize === '0px' || this.style.color === 'white';
     }),
     chapContent,
     $next = $data.find('.buttons .btn-primary');

    if (endDownload) return;

    chapTitle = $data
     .find('h1.chapter-title')
     .text()
     .trim();
    if (chapTitle === '') chapTitle = 'Chương ' + chapId.match(/\d+/)[0];

    if (!$chapter.length) {
     chapContent = downloadError('Không có nội dung');
    } else {
     if ($chapter.find('#btn_buy').length) {
      chapContent = downloadError('Chương VIP');
     } else if ($chapter.find('a[href="/register/"]').length) {
      chapContent = downloadError('Chương yêu cầu đăng nhập');
     } else {
      var $img = $chapter.find('img');
      if ($img.length)
       $img.replaceWith(function() {
        return '<br /><a href="' + this.src + '">Click để xem ảnh</a><br />';
       });

      if ($notContent.length) $notContent.remove();
      if ($referrer.length) $referrer.remove();

      if ($chapter.text().trim() === '') {
       chapContent = downloadError('Nội dung không có');
      } else {
       if (!$download.hasClass('btn-danger')) downloadStatus('warning');
       chapContent = cleanHtml($chapter.find('.inner').html());
      }
     }
    }

    jepub.add(chapTitle, chapContent);

    if (count === 0) begin = chapTitle;
    end = chapTitle;

    $download.html(
     '<i class="iconfont icon-more"></i> Đang tải: ' + Math.floor((count / chapListSize) * 100) + '%'
    );

    ++count;
    document.title = '[' + count + '] ' + pageName;

    if ($next.hasClass('disabled')) {
     saveEbook();
    } else {
     getContent(downloadId($next.attr('href')));
    }
   })
   .fail(function(err) {
    chapTitle = null;
    downloadError('Kết nối không ổn định', err);
    saveEbook();
   });
 }

 var pageName = document.title,
  $win = $(window),
  $download = $('<a></a>', {
   href: '#download',
   class: 'btn btn-warning',
   html: '<i class="iconfont icon-download"></i> Tải xuống',
  }),
  downloadStatus = function(status) {
   $download
    .removeClass('btn-primary btn-success btn-info btn-warning btn-danger text-light text-dark')
    .addClass('btn-' + status + ' text-' + (status === 'warning' ? 'dark' : 'light'));
  },
  downloadId = function(url) {
   return url.trim().replace(/^.*\//, '');
  },
  $novelInfo = $('.novel-info'),
  chapListSize = $('.info .numbers li')
   .eq(1)
   .text()
   .replace(/[^\d]/g, ''),
  chapId = '',
  chapTitle = '',
  count = 0,
  begin = '',
  end = '',
  endDownload = false,
  ebookTitle = $('h1.name')
   .text()
   .trim(),
  ebookAuthor = $('h2.author')
   .text()
   .trim(),
  ebookCover = $('.novel-info .cover img').data('src'),
  ebookDesc = $('#id_novel_summary').html(),
  ebookType = [],
  beginEnd = '',
  titleError = [],
  host = location.host,
  pathname = location.pathname,
  referrer = location.protocol + '//' + host + pathname,
  ebookFilename = pathname.slice(8, -1) + '.epub',
  credits =
   '<p>Truyện được tải từ <a href="' +
   referrer +
   '">TruyenYY</a></p><p>Userscript được viết bởi: <a href="https://lelinhtinh.github.io/jEpub/">Zzbaivong</a></p>',
  jepub;

 if (!$novelInfo.length) return;

 var $ebookType = $('a', '.tag-list.list-unstyled.mt-2');
 if ($ebookType.length)
  $ebookType.each(function() {
   ebookType.push(
    $(this)
     .text()
     .trim()
   );
  });

 jepub = new jEpub();
 jepub
  .init({
   title: ebookTitle,
   author: ebookAuthor,
   publisher: host,
   description: ebookDesc,
   tags: ebookType,
  })
  .uuid(referrer);

 $download.insertAfter('#react-root_novel-base-buttons');
 $download.before('\r\n');
 $download.one('click contextmenu', function(e) {
  e.preventDefault();
  document.title = '[...] Vui lòng chờ trong giây lát';

  var firstChap = $('.info .btn:contains("Đọc Từ Đầu")');
  firstChap = downloadId(firstChap.attr('href'));
  var startFrom = firstChap;

  if (e.type === 'contextmenu') {
   $download.off('click');
   startFrom = prompt('Nhập ID chương truyện bắt đầu tải:', firstChap) || firstChap;
  } else {
   $download.off('contextmenu');
  }

  $win.on('beforeunload', function() {
   return 'Truyện đang được tải xuống...';
  });

  $download.one('click', function(e) {
   e.preventDefault();
   saveEbook();
  });

  getContent(startFrom);
 });
})(jQuery, window, document);