baivong / TruyenFull downloader

// ==UserScript==
// @name     TruyenFull downloader
// @namespace  https://baivong.github.io/
// @description Tải truyện từ truyenfull.vn định dạng epub
// @version   4.5.1
// @icon     https://i.imgur.com/FQY8btq.png
// @author    Zzbaivong
// @oujs:author baivong
// @license   MIT; https://baivong.mit-license.org/license.txt
// @include   https://truyenfull.vn/*
// @exclude   https://truyenfull.vn/
// @exclude   https://truyenfull.vn/*/chuong-*
// @exclude   https://truyenfull.vn/danh-sach/*
// @exclude   https://truyenfull.vn/the-loai/*
// @exclude   https://truyenfull.vn/tac-gia/*
// @exclude   https://truyenfull.vn/contact/
// @exclude   https://truyenfull.vn/tos/
// @exclude   https://truyenfull.vn/sitemap.xml
// @require   https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js
// @require   https://unpkg.com/jepub@1.2.3/dist/jepub.min.js
// @require   https://unpkg.com/file-saver@1.3.8/FileSaver.min.js
// @noframes
// @connect   self
// @supportURL  https://github.com/lelinhtinh/Userscript/issues
// @run-at    document-idle
// @grant    none
// ==/UserScript==

(function ($, window, document) {
  'use strict';

  /**
   * Nhận cảnh báo khi có chương bị lỗi
   */
  var errorAlert = true;

  /**
   * Thời gian giãn cách giữa 2 lần tải
   * @type {Number}
   */
  var downloadDelay = 0;


  function cleanHtml(str) {
    str = str.replace(/\s*Chương\s*\d+\s?:[^<\n]/, '');
    str = str.replace(/[^\x09\x0A\x0D\x20-\uD7FF\uE000-\uFFFD\u10000-\u10FFFF]+/gm, ''); // eslint-disable-line
    return '<div>' + str + '</div>';
  }

  function downloadError(mess, err, server) {
    downloadStatus('danger');
    titleError.push(chapTitle);
    if (errorAlert) errorAlert = confirm('Lỗi! ' + mess + '\nBạn có muốn tiếp tục nhận cảnh báo?');

    if (err) console.error(mess);

    if (server) {
      if (downloadDelay > 700) {
        saveEbook();
        return;
      }

      downloadStatus('warning');
      downloadDelay += 100;
      setTimeout(function () {
        getContent();
      }, downloadDelay);
      return;
    }

    return '<p class="no-indent"><a href="' + referrer + chapId + '">' + mess + '</a></p>';
  }

  function saveEbook() {
    if (endDownload) return;
    endDownload = true;
    $download.html('Đang nén EPUB');

    if (titleError.length) {
      titleError = '<p class="no-indent"><strong>Các chương lỗi: </strong>' + titleError.join(', ') + '</p>';
    } else {
      titleError = '';
    }
    beginEnd = '<p class="no-indent">Nội dung từ <strong>' + begin + '</strong> đến <strong>' + end + '</strong></p>';

    jepub.notes(beginEnd + titleError + '<br /><br />' + credits);

    jepub.generate().then(function (epubZipContent) {
      document.title = '[⇓] ' + ebookTitle;
      $win.off('beforeunload');

      $download.attr({
        href: window.URL.createObjectURL(epubZipContent),
        download: ebookFilename
      }).text('Hoàn thành').off('click');
      if (status !== 'danger') downloadStatus('success');

      saveAs(epubZipContent, ebookFilename);
    }).catch(function (err) {
      downloadStatus('danger');
      console.error(err);
    });
  }

  function getContent() {
    if (endDownload) return;
    chapId = chapList[count];

    $.get(pathname + chapId + '/').done(function (response) {
      var $data = $(response),
        $chapter = $data.find('.chapter-c'),
        $notContent = $chapter.find('script, style, a'),
        $referrer = $chapter.find('[style]').filter(function () {
          return (this.style.fontSize === '1px' || this.style.fontSize === '0px' || this.style.color === 'white');
        }),
        chapContent;

      if (endDownload) return;

      chapTitle = $data.find('.chapter-title').text().trim();
      if (chapTitle === '') chapTitle = 'Chương ' + chapId.match(/\d+/)[0];

      if (!$chapter.length) {
        chapContent = downloadError('Không có nội dung');
      } else {
        var $img = $chapter.find('img');
        if ($img.length) $img.replaceWith(function () {
          return '<br /><a href="' + this.src + '">Click để xem ảnh</a><br />';
        });

        if ($notContent.length) $notContent.remove();
        if ($referrer.length) $referrer.remove();

        if ($chapter.text().trim() === '') {
          chapContent = downloadError('Nội dung không có');
        } else {
          if (status !== 'danger') downloadStatus('warning');
          chapContent = cleanHtml($chapter.html());
        }
      }

      jepub.add(chapTitle, chapContent);

      if (count === 0) begin = chapTitle;
      end = chapTitle;

      $download.html('Đang tải: ' + Math.floor((count / chapListSize) * 100) + '%');

      count++;
      document.title = '[' + count + '] ' + pageName;
      if (count >= chapListSize) {
        saveEbook();
      } else {
        setTimeout(function () {
          getContent();
        }, downloadDelay);
      }
    }).fail(function (err) {
      downloadError('Kết nối không ổn định', err, true);
    });
  }


  var pageName = document.title,
    $win = $(window),

    $download = $('<a>', {
      class: 'btn btn-primary',
      href: '#download',
      text: 'Tải xuống'
    }),
    status,
    downloadStatus = function (label) {
      status = label;
      $download.removeClass('btn-primary btn-success btn-info btn-warning btn-danger').addClass('btn-' + status);
    },

    $novelId = $('#truyen-id'),
    chapList = [],
    chapListSize = 0,
    chapId = '',
    chapTitle = '',
    count = 0,
    begin = '',
    end = '',
    endDownload = false,

    ebookTitle = $('h1').text().trim(),
    ebookAuthor = $('.info a[itemprop="author"]').text().trim(),
    ebookCover = $('.books img').attr('src'),
    ebookDesc = $('.desc-text').html(),
    ebookType = [],
    beginEnd = '',
    titleError = [],

    host = location.host,
    pathname = location.pathname,
    referrer = location.protocol + '//' + host + pathname,

    ebookFilename = pathname.slice(1, -1) + '.epub',

    credits = '<p>Truyện được tải từ <a href="' + referrer + '">TruyenFull</a></p><p>Userscript được viết bởi: <a href="https://lelinhtinh.github.io/jEpub/">Zzbaivong</a></p>',

    jepub;


  if (!$novelId.length) return;

  var $ebookType = $('.info a[itemprop="genre"]');
  if ($ebookType.length)
    $ebookType.each(function () {
      ebookType.push($(this).text().trim());
    });

  jepub = new jEpub({
    title: ebookTitle,
    author: ebookAuthor,
    publisher: host,
    description: ebookDesc,
    tags: ebookType
  }).uuid(referrer);

  $download.insertAfter('.info');
  $download.one('click contextmenu', function (e) {
    e.preventDefault();
    document.title = '[...] Vui lòng chờ trong giây lát';

    $.when($.get('/ajax.php', {
      type: 'hash'
    })).done(function (res) {
      $.get('/ajax.php', {
        type: 'chapter_option',
        data: $novelId.val(),
        bnum: '',
        num: 1,
        hash: res
      }).done(function (data) {
        chapList = data.match(/(?:value=")[^"]+(?=")/g).map(function (val) {
          return val.slice(7);
        });

        if (e.type === 'contextmenu') {
          $download.off('click');
          var startFrom = prompt('Nhập ID chương truyện bắt đầu tải:', chapList[0]);
          startFrom = chapList.indexOf(startFrom);
          if (startFrom !== -1) chapList = chapList.slice(startFrom);
        } else {
          $download.off('contextmenu');
        }

        chapListSize = chapList.length;
        if (chapListSize > 0) {
          $win.on('beforeunload', function () {
            return 'Truyện đang được tải xuống...';
          });

          $download.one('click', function (e) {
            e.preventDefault();
            saveEbook();
          });

          fetch(ebookCover).then(function (response) {
            if (response.ok) return response.arrayBuffer();
            downloadError('Không tải được ảnh bìa');
          }).then(function (buffer) {
            jepub.cover(buffer);
            getContent();
          });
        }
      }).fail(function (jqXHR, textStatus) {
        downloadError(textStatus);
      });
    }).fail(function (jqXHR) {
      $download.text('Lỗi danh mục');
      downloadStatus('danger');
      console.error(jqXHR);
    });
  });

})(jQuery, window, document);