baivong / TruyenCV downloader

// ==UserScript==
// @name     TruyenCV downloader
// @namespace  http://devs.forumvi.com/
// @description Tải truyện từ truyencv.com định dạng epub
// @version   3.0.0
// @icon     http://i.imgur.com/o5cmtkU.png
// @author    Zzbaivong
// @license   MIT
// @match    http://truyencv.com/*/
// @require   https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js
// @require   https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/handlebars.js/4.0.11/handlebars.min.js
// @require   https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/2.6.1/jszip.min.js
// @require   https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip-utils/0.0.2/jszip-utils.min.js
// @require   https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/FileSaver.js/1.3.3/FileSaver.min.js
// @require   https://cdn.jsdelivr.net/npm/epub-maker@1.2.0/dist/js-epub-maker.min.js
// @require   https://greasemonkey.github.io/gm4-polyfill/gm4-polyfill.js
// @noframes
// @connect   self
// @supportURL  https://github.com/baivong/Userscript/issues
// @run-at    document-idle
// @grant    GM_xmlhttpRequest
// @grant    GM.xmlHttpRequest
// ==/UserScript==

/* global EpubMaker */
(function ($, window, document) {
  'use strict';

  /**
   * Hiển thị liên kết xem online cuối chương
   * [>]
   * @type {Boolean} true
   *         false
   */
  var readOnline = true;

  /**
   * Cookie tài khoản để tải chương bắt buộc đăng nhập
   * @type {String}
   */
  var accountKey = 'c65319af7693e3ad0dc5d72511fe0307';


  function cleanHtml(str) {
    str = str.replace(/ /gm, ' ');
    str = str.replace(/<(br|hr|img)([^>]+)?>/gm, '<$1$2 />');
    str = str.replace(/[^\x09\x0A\x0D\x20-\uD7FF\uE000-\uFFFD\u10000-\u10FFFF]+/gm, ''); // eslint-disable-line
    str = str.replace(/\s[a-zA-Z0-9]{6,8}(="")?\s/gm, function (key, attr) {
      if (attr) return ' ';
      if (!isNaN(key)) return key;
      if (key.split(/[A-Z]/).length > 2) return ' ';
      if (key.split(/\d/).length > 1) return ' ';
      return key;
    });
    str = str.replace(/\([^(]+<button[^/]+<\/button>[^)]*\)\s*/gi, '');
    str = str.split(/(ps:|hoan nghênh quảng đại bạn đọc quang lâm|Huyền ảo khoái trí ân cừu)/i)[0];
    return '<p>' + str + '</p>';
  }

  function downloadError(err) {
    $downloadStatus('danger');
    titleError.push(chapTitle);
    console.error(err);
  }

  function saveEbook() {
    if (endDownload) return;
    endDownload = true;

    if (titleError.length) {
      titleError = '<p><strong>Các chương lỗi: </strong>' + titleError.join(', ') + '</p>';
    } else {
      titleError = '';
    }
    beginEnd = '<p>Nội dung từ <strong>' + begin + '</strong> đến <strong>' + end + '</strong></p>';

    epubMaker.withSection(new EpubMaker.Section('note', 'note', {
      content: beginEnd + titleError + '<br /><br />' + credits,
      title: 'Ghi chú'
    }, false, true));

    epubMaker.downloadEpub(function (epubZipContent, filename) {
      document.title = '[⇓] ' + ebookTitle;
      $win.off('beforeunload');
      $download.attr({
        href: window.URL.createObjectURL(epubZipContent),
        download: filename
      }).text('Tải xong').off('click');
      $downloadStatus('success');
    });
  }

  function getContent() {
    if (endDownload) return;
    chapId = chapList[count];

    GM.xmlHttpRequest({
      headers: {
        'Cookie': 'USER=' + accountKey
      },
      method: 'GET',
      url: pathname + chapId + '/',
      onload: function (response) {
        var $data = $(response.responseText),
          $chapter = $data.find('#js-truyencv-content'),
          $notContent = $chapter.find('iframe, script, style, a, div, p:has(a[href*="truyencv.com"])'),
          $referrer = $chapter.find('[style]').filter(function () {
            return (this.style.fontSize === '1px' || this.style.fontSize === '0px' || this.style.color === 'white');
          });

        if (endDownload) return;

        chapTitle = $data.find('#js-truyencv-read-content .title').text().trim();

        if (!$chapter.length) {
          downloadError('Missing content.');
        } else {
          $downloadStatus('warning');

          if ($chapter.find('#btnChapterVip').length) {
            $chapter = '<p>Chương truyện mất phí, không tải được.</p>';
            downloadError('Require VIP.');
          } else if ($chapter.filter(function () {
            return (this.textContent.toLowerCase().indexOf('vui lòng đăng nhập để đọc chương này') !== -1);
          }).length) {
            $chapter = '<p>Chương truyện yêu cầu đăng nhập, không tải được.</p>';
            downloadError('Require Login.');
          } else {
            if ($notContent.length) $notContent.remove();
            if ($referrer.length) $referrer.remove();

            if ($chapter.text().trim() === '') {
              $chapter = '<p>Chương truyện không có nội dung.</p>';
              downloadError('Content is empty.');
            } else {
              var $img = $chapter.find('img');
              if ($img.length) $img.replaceWith(function () {
                return '<br /><a href="' + this.src + '">Click để xem ảnh</a><br />';
              });
              $chapter = cleanHtml($chapter.html());
            }
          }

          epubMaker.withSection(new EpubMaker.Section('chapter', chapId, {
            content: $chapter + chapRef(referrer + chapId),
            title: chapTitle
          }, true, false));

          if (count === 0) begin = chapTitle;
          end = chapTitle;

          $download.html('Đang tải: ' + Math.floor((count / chapListSize) * 100) + '%');

          count++;
          document.title = '[' + count + '] ' + pageName;
          if (count >= chapListSize) {
            saveEbook();
          } else {
            getContent();
          }
        }
      },
      onerror: function (err) {
        downloadError(err);
        saveEbook();
      }
    });
  }

  function downloadEbook() {
    var $infoBlock = $('.truyencv-detail-info-block'),
      $ebookType = $infoBlock.find('.categories a');

    ebookTitle = $infoBlock.find('h1').text().trim();
    ebookAuthor = $infoBlock.find('.author').text().trim();
    ebookCover = $infoBlock.find('.img-responsive').attr('src');

    if ($ebookType.length) {
      $ebookType.each(function () {
        ebookType.push($(this).text().trim());
      });
      ebookType = ebookType.join(', ');
      ebookType = '<p><strong>Thể loại:</strong> ' + ebookType + '</p>';
    } else {
      ebookType = '';
    }

    epubMaker = new EpubMaker()
      .withUuid('github.com/baivong/Userscript::truyencv::' + pathname.slice(1, -1))
      .withTemplate('idpf-wasteland')
      .withAuthor(ebookAuthor)
      .withLanguage('vi')
      .withModificationDate(new Date)
      .withCover(ebookCover)
      .withTitle(ebookTitle);

    epubMaker.withSection(new EpubMaker.Section('introduction', 'info', {
      content: '<h1>' + ebookTitle + '</h1><p><strong>Tác giả:</strong> ' + ebookAuthor + '</p>' + ebookType,
      title: 'Giới thiệu'
    }, false, true));

    epubMaker.withSection(new EpubMaker.Section('preamble', 'content', {
      content: cleanHtml($('#truyencv-detail-introduction .brief').html()),
      title: 'Nội dung'
    }, false, true));


    $win.on('beforeunload', function () {
      return 'Truyện đang được tải xuống...';
    });

    $download.one('click', function (e) {
      e.preventDefault();
      saveEbook();
    });

    getContent();
  }


  var pageName = document.title,
    $win = $(window),
    $download = $('<a>', {
      class: 'btn btn-info',
      href: '#download',
      text: 'Tải xuống'
    }),
    $downloadStatus = function (status) {
      $download.removeClass('btn-primary btn-success btn-info btn-warning btn-danger').addClass('btn-' + status);
    },

    $novelId = $('.basic'),
    chapList = [],
    chapListSize = 0,
    chapId = '',
    chapTitle = '',
    pathname = location.pathname,
    count = 0,
    begin = '',
    end = '',
    endDownload = false,

    ebookTitle = '',
    ebookAuthor = '',
    ebookCover = '',
    ebookType = [],
    beginEnd = '',
    titleError = [],
    referrer = location.origin + pathname,
    credits = '<p>Truyện được tải từ <a href="' + referrer + '">TruyenCV</a></p><p>Userscript được viết bởi: <a href="https://baivong.github.io/">Zzbaivong</a></p>',
    chapRef = function (ref) {
      return readOnline ? '<p><a href="' + ref + '/" target="_blank">[>]</a></p>' : '';
    },

    epubMaker;


  if (!$novelId.length) return;

  $download.insertAfter('#btnregistRecentReadingStory');
  $download.one('click contextmenu', function (e) {
    e.preventDefault();
    var showChapList = $('.truyencv-detail-block a[href="#truyencv-detail-chap"]');

    document.title = '[...] Vui lòng chờ trong giây lát';

    showChapList = showChapList.attr('onclick');
    showChapList = showChapList.match(/\(([^()]+)\)/)[1];
    showChapList = showChapList.match(/[^',]+/g);

    GM.xmlHttpRequest({
      method: 'POST',
      url: '/index.php',
      data: 'showChapter=1&media_id=' + showChapList[0] + '&number=' + showChapList[1] + '&page=' + showChapList[2] + '&type=' + showChapList[3],
      headers: {
        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
      },
      onload: function (response) {
        chapList = response.responseText.match(/(?:href=")[^")]+(?=")/g);
        if (response.responseText.indexOf('panel panel-vip') === -1) chapList = chapList.reverse();
        chapList = chapList.map(function (val) {
          val = val.slice(6, -1);
          val = val.replace(referrer, '');
          return val;
        });

        if (e.type === 'contextmenu') {
          var startFrom = prompt('Nhập ID chương truyện bắt đầu tải:', chapList[0]);
          startFrom = chapList.indexOf(startFrom);
          if (startFrom !== -1) chapList = chapList.slice(startFrom);
        }

        chapListSize = chapList.length;
        if (chapListSize > 0) downloadEbook();
      },
      onerror: function (err) {
        downloadError(err.statusText);
      }
    });
  });

})(jQuery, window, document);