Seryiza / HTML Video Snapshot

Published:

Version: 1.0.0+bb9744c

Summary: Take snapshot HTML5 video by hotkey.

Copyright: 2020, Seryiza (https://seryiza.xyz)

License: MIT

Rating: 0