RASG / TrocaHTTPporHTTPS

Published:

Version: 2012.01.01+300ea91

Summary: [PT] Troca o protocolo 'http' por 'https' (seguro) para TODOS os sites (se este nao tiver uma versao segura, causa erro)

License: MIT; https://opensource.org/licenses/MIT

Rating: 0